การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
18 มกราคม 2567

0


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
4. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
5. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
7. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
9. การทำแบบทดสอบทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
10. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
11. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
18 มกราคม 2567

0


12. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18 มกราคม 2567

0


13. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
14. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
VDO คุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
18 มกราคม 2567

0