โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 ******** เวลาทำการ : 08.00 น. - 16.00 น.********
โทรศัพท์ : 077-277555 โทรสาร : 077-277556 E-Mail : cancer@suratcancer.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_sch@dms.mail.go.th