กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ผลของการให้คำปรึกษาและตรวจติดตามผ่านระบบการแพทย์ทางไกลกรมการแพทย์ (DMS-Telemedicine) ต่อระดับคุณภาพชีวิตและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ณ คลินิกการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์เปี่ยมรัก โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 มกราคม 2567

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
Download แบบฟอร์มยื่นขอ EC
30 พฤศจิกายน 544

325


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ Download แบบฟอร์มยื่นขอ EC ได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/1LPjGRC_QQdKii1sJScaRWspUT7bSFjyZ

การจัดเก็บภาพทางการแพทย์จากการนําเข้าข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล
30 พฤศจิกายน 542

200


การจัดเก็บภาพทางการแพทย์จากการนําเข้าข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล

เอกสารแนบ
การเปรียบเทียบอุบัติการณ์โรคมะเร็งลำ ไส้ใหญ่ระหว่างประชากรกลุ่มเป้าหมายในโครงการคัดกรองมะเร็ง
30 พฤศจิกายน 542

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบอุบัติการณ์โรคมะเร็งลำ ไส้ใหญ่ระหว่างประชากรกลุ่มเป้าหมายในโครงการคัดกรองมะเร็ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล มะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

227


 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล มะเร็งสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยที่มาผ่าตัดก้อนที่เต้านมเพื่อการวินิจฉัย ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

203


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยที่มาผ่าตัดก้อนที่เต้านมเพื่อการวินิจฉัย ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การศึกษาระยะเวลารอคอยรับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
30 พฤศจิกายน 542

249


การศึกษาระยะเวลารอคอยรับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ

เอกสารแนบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการติดตามเยี่ยมอาการทางโทรศัพท์ต่ออาการรบกวนของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
30 พฤศจิกายน 542

232


ประสิทธิผลของโปรแกรมการติดตามเยี่ยมอาการทางโทรศัพท์ต่ออาการรบกวนของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

เอกสารแนบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
30 พฤศจิกายน 542

202


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เอกสารแนบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจต่อการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

197


ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจต่อการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

221


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการการใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์
30 พฤศจิกายน 542

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการการใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลของการให้ข้อมูลและคําแนะนําซํ้าทางโทรศัพท์ต่อความพร้อมก่อนรับการส่องกล้องลําไส้
30 พฤศจิกายน 542

240


ผลของการให้ข้อมูลและคําแนะนําซํ้าทางโทรศัพท์ต่อความพร้อมก่อนรับการส่องกล้องลําไส้

เอกสารแนบ
ผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

223


 ผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
ผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยโรคมะเร็งหอผู้ป่วยสามัญหญิง
30 พฤศจิกายน 542

227


ผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยโรคมะเร็งหอผู้ป่วยสามัญหญิง

เอกสารแนบ
พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกภายหลังรับการรักษา
30 พฤศจิกายน 542

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกภายหลังรับการรักษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระยะเวลาการคงสภาพความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์การแพทย์ที่ท้าให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอน้้า
30 พฤศจิกายน 542

236


ระยะเวลาการคงสภาพความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์การแพทย์ที่ท้าให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอน้้า

เอกสารแนบ