คุณธรรมจริยธรรม
คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 544

0


คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

0


พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2556

          งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมมีเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจหนักแน่นและเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นคือการระดมสติปัญญาและ ประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556

นโยบาย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

 
            1.  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและบริการอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับใน โรงพยาบาลมะเร็ง และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
            2.  การบริหารงานใช้ระบบธรรมาภิบาล
            3.  ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Good Govermance)
            4.  ประหยัดพลังงานทั่งไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา
            5.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
            6.  มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
            7.  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง ในด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้
            8.  หน่วยงานมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) ด้านโรคมะเร็ง
            9.  นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Managemen Quality Award : PMQA ) มาใช้พัฒนาหน่วยงาน
            10.  ความเสี่ยงที่สำคัญได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Managemen)
            11.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
            12.  สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายวิชาการ และการรับส่งผู้ป่วยด้านโรคมะเร็ง
 
****************************************************************
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
            1.      ประพฤติตนโดยตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
            2.      มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
            3.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและเสมอภาค
            4.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
            5.      มุ่งมั่นถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคำนึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่า
            6.      ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทำงานกับทุกภาคส่วนด้วยความเต็มใจ
            7.      พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            8.      รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์และเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร
            9.      ร่วมปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน
 
**********************************************************