ข้อแนะนำและวิธีการดูแลตนเองหลังครบการรักษาด้วยรังสี