ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๑